Ngabhejwa ekhaya

commit error. can prove it. Write PM..

Ngabhejwa ekhaya

Ngabhejwa bo, jealous down! Waze wangibhebha umuntu ngithi ngiyamdlalisa. Angikaze ngikhwelwe kanje. Uma kuthiwa ayihlabi ngakumisa kusuke kushiwo into enje. Cha ngabhebheka shame, jealous down.

Nokuphapha loku kwami kubuye kube yinkinga, and… ngiziphaphele futhi uma umuntu edinwa yiloko angahamba ayofa. NgiwuThandi kayi-one and… ngizophila kayi-one la emhlabeni. Ngiyadliwa shame nase sihogweni ngosha ngingazisoli. Kodwa lomfana wakwamakhelwane, kulolayini okulomgwaqo ongale ngemuva, wangibhebha ngagezeka igilo, namanje ngisamhalela, kodwa ngisaba ihlazo.

Ngingathini nje uma engangimithisa. Uyilenhlobo ebizwa ngesicubhukane, ngesiZulu sangempela okuthiwa isijaka, unyube woqobo. Ngijwayele ukudlula laphaya ngakubo ngikhinde amathanga ezihlalele nje obala, uma ngithuke ngifuna ukushaya ngidadlaze, ngingajahe ndawo. Phela isikhathi esiningi ngihamba kulo layini wasekhaya hhayi ngale ngemuva.

Phela usuke esho ngezwi nje elingena excitement. Kanti phela ngiyintombi yakwethu ngisuke ngilindele ukuthi ngimuzwe nje ukuthi naye uyakubona loku okubonwa ngabanye.

Shame bandla yena uzilungile ngangike ngifise nje ukumbhebhisa, just for fun, ngibone ukuthi kona ukufenda uyakwazi yini. Eish, uwujamu nje into ehlale ibonakala sengathi inethile noma libalele. Kodwa seloku angibhebha nje ngiyamhlonipha, iwuqukethe umthondo nansiya ingane yabantu. Uma ngiziqalekele, sengokhalela kuyena ngoba ngiyazi ukuthi ulala yedwa kulomjondolo ongaphandle kwaroon wakubo.

Futhi akukho nocingo, kunemicu nje emibilli ezixegelayo. Yiyona-ke le eyangiqhatha naye. Angithi ngangiqaleke itiye, selishonile nje ilanga kuyisebusika last year. Kuthi ngoba naku nganginqena ukuphuma ngesango ngigudle umjondolo wakhe, ngibe sengiqulisule ngijomba lo-two-lines wakubo, kanti uyangibona unkunzana. Cishe ngimdlula ngo-5yrs uSbu. Ngihambe-ke ngiyocela izinkambi kuThokozile usisi wakhe.

Kodwa leli lokuthi ngimlimazile liyithole indawo emqondweni. Kuthi angimtshele uThokozile okwakwenzekile, ngibuye ngizibambe. Kanti ngizothi sengibuyela emuva sihlangane ukhoneni noSbu, Ngethuke kuwe ama-teabags. Ngokukhulu ukunganaki ngifole ngiwacoshe, awu pheqe imini-sketi. Ngiyazifela ngomthondo oqinile, ngivele ngixegelwe ngamadolo kuvuze amathe ngifise ukuwthola manje. Ngiya ekhaya netiye nje umqondo awusekho etiyeni ususemthondweni kaSbu.

Kodwa mina bengithi ngithini kulomfani.Ekuseni ngisheshe ngivuke njengenjwayelo,ngidlule ngasekamelweni ekulala kulona abazali baVusi. Bakhulumela phezulu ngikwazi ukubezwa bek Imfihlo 3 Shwele mgangadi ndlela ezibheke eshowe, ngiyalingwa ngisehlane yini? Aibo yinto engizoyithini le, ey kona nami ngiyahala. Igama lami ngiwuThabie Ncube, ngiwumfazi waVusimuzi Zulu. Sineminyaka embili sishadile, ngihlala emuzini wabazali bakhe. Imfihlo 4 Ngithuke kusakazeke ipulati phansi, ukuzwa izwi lakhe kuvele kube engathi uzobona ukuthi ngimudla izithende.

Imfihlo 5 Ngalowomzuzu kube engathi ngingathi vuleka mhlaba ngingene. Ngihlale ngilokhu ngizihlekisa ubala, bencokola njengomndeni. Imfihlo 10 "Mageba kuzongena uVusimuzi noma uMa Imfihlo 6 Nge lunch break ngiye ngaphuma ngayothenga i-pregnancy test, lento yokungazi ingiphatha kabi. Kulezinsuku angizizwa nje kahle Imfihlo 7 Indlela uVusimuzi abekhuluma ngayo noMawakhe engivikela, ingenze ngizisole ngokungathembeki kuyena.

Kanti yini mina engiyifunay Imfihlo 8 "Ngicela ukubuza lokhu esikwenzeyo kuzokwenzeka kuze kube yinini? Mhlampe bewufuna kuzwa I taste bese uyadlula nje, ngiceJoin or.

Shakes Innocent. Ndoro Lyndoh Muziwendoda. Nkululeko Welcome Polisi. Sizile Zendazamshiya Gumede. Khumbuzile Dladla. Luwanda Jabulile. Pitso Mabura Mabura. Vukile Vee Mhlongo. Phel a ngilinde isoka lami uMbhekiseni. Ngi sanda kumqoma. Indaba yethu iyaziwa ngoba indaba yokuqomana kwethu isibongiwe. Phel a emakhaya indaba yokuqoma ingenwa yiwo wonke umuntu.

Izintomb i ziqala ziye entabeni kuyobongwa indaba,kubuye kwedlulelwe ekhaya kubo womfana sekuyobonga nabadala. Ekhaya kithi bayazi ngoMbhekiseni uMsholozi wami bakity. Ukufika kwesoka lami akwenzeki emini emakhaya. Isoka liyacupha kuze kubemnyama. Liya thumela abafana abancane ngoba lingayisutha induku uma lizocela izinsizwa ukuba zizongibiza.

Mngani uPhethe Into eNjee

Lik hululeka kakhulu uma lithole intombazane. Phe la izintombi ziyawazi amasoka aqonyiwe. Zithum eka kalula zona,futhi siyakujabulela ukuthunywa osibali. Isoka lami ngilifihle eqhikizeni lami uBabhekile.Isibumbu sentombi nto - EO. Iso liwela umfula ugcwele. Kwakungonakele lutho izintombi zisemi ngezinyawo, zisacula zisho ngamathanga azo abushelelezi.

Amehlo ayegezeka impela, negazi ngangilizwa lifudumala. Ikhona intokazi iso lami elalingasuki kuyo.

Kubota diesel engine model v3300

Wayemuhle yini pho umntanomuntu, wawungafunga ukuthi akalubhadi endlini encane. Lelitshitshi lalisho ngamabele amile mpo kuhle kwetotolozi yengane ivuka ebuthongweni. Amehlo ami awasukanga kulembali engase ngiyikhile. Ngambuka waze wakhophoza umntanomuntu. Angidelanga, ngaloku ngimuthe nje njo.

Kwaze kwakhuza umngani wami esasize naye emcimbini. Kwazifanele nokuthi wayethela amanzi emhlane wedada, Angangawasusa amehlo kudade lo.

Wawungafunga ukuthi ngibuka umbukiso bhanyabhanya. Kwaze kwagcina kuphele amahloni eseshelini sami.

Kia amanti electrical wiring diagram diagram base website wiring

Ngangingazi nokuthi ngiyakwazi ukuzwa inkulumo ngokufunda nje izindebe zomlomo zinyakaza, ngabona ngalo lelo langa ukuthi ngiyakwazi. Umcimbi wawuqhubeka nje mina ngase ngifisa kuqedwe, kengizibike, ngibeke amabili amathathu ngoba ngase ngivele ngibona ukuthi kwakungasewona kakhulu umqansa, ngoba naku nesesheli sami sase sibonile ukuthi sengisikhethile.

Ukumoyizela kwaso kwanginika ithemba, ngasho ngathi jabula mphimbo uzogwinya. Thina bantu basemakhaya sazi ukuthi azikho izintombi nto emalokishini.

Mercedes classe r del 2006 in vendita

Nami ngangazi kanjalo, ukuthi kuzigcwalele omasigebengu elokishini laseMbali. Kwathi kungaqedwa, ngazidlisa satshanyana, imbuzi yagudla iguma, ngaye ngafika qathatha esimomondiyeni.

Usisi odla amadoda abantu ngesizulu part 2

Ngambingelela wavuma, wase exolisa wathi usaya koshintsha ngoba kwabe sekumakhazana. Wangishiya engitshele igama lakhe kuphela.Wasuka lapho ayeme khona ngaseduze kwami waqonda phambili engishiya ngihleli ebhentshini.

Lapho phambili kwakume umama eshumayeza abazalwane endlini yokukhonzela kuyinkonzo yantambama. Wakhuluma umama kwehla izinyembezi wase ehlala phansi sekufika umama wakhe ongugogo kimi. Wayiqhuba inkonzo ugogo ekhuluma amaqiniso odwa nebandla lithule lilalele.

1972 winnebago brave craigslist

Sasesifika isikhathi sokuphuma kwenkonzo saphuma siqonde ekhaya lapho kumama kwehla izinyembezi zigobhoza zingenamkhawulo. Ugogo yena wayegqolozele phambili engakhiphi kwalinye ngodebe lwakhe kimina kunqwabelana imibuzo engaphenduleki ngokwenzekayo engingakuqondi.

Nembala safika ekhaya ngehla ngiqonde elawini lami ngiyozilahla ngingasadlanga nesidlo sakusihlwa. Ukuvuka kwami ekuseni umama wayesehambile kanye nomfowethu omdala nomncane. Kwakusele ugogo naye owayesephethe imigodla yakhe elindele uhambo oluya emzini wakhe, kwamalume phela. Ngathula ngimugqolozele ugogo eyosithela ebukeka edangengele kodwa ngingazi kutheni kangaka njengoba ugogo ungumuntu ohlala ezijabulele.

Ngajula ngemicabango ngazithola sengihamba ngiguduza emahlathini ngingazi nokuthi ngilibangisephi. Ohambeni lwami ngaze ngafika ensimini enkulukazi lapho umama owayelima khona ukuze aphilise umndeni wonke wasekhaya.

Ngazilahla ngaphansi kwale sihlahla esiphakathi nensimu ngayibukisisa ngicabanga ngikhumbula izindaba umama ayengixoxela zona ngempilo yakhe esanda kufika kulo muzi waKwamhlabuyalingana. Umama ungowokudabuka eMpangeni; wafikela lana kwaMhlabuyalingana ngenxa yokuthola itoho lokufundisa izingane esikoleni, nokuyilapho ahlangana khona nobaba. Baqala bethandana wagcina umama esezithwele okwaphoqa ukuba ayeke umsebenzi aphindele ekhaya ngenxa yehlazo ayesenalo lokukhuleliswa indoda engaziwa ekhaya.

Ngenhlanhla ubaba wakhipha zonke izimfanelo kwaze kwafika emshadweni wase engena ngokusemthethweni umama kulo muzi. Impilo ayibanga yinhle nokho kwazise ungowokuhamba okwenza bengamthandi ngoba babenethemba lokuthi ubaba uzokhetha endaweni. Ukumzonda kwabo kwakubonakala ngokuba bamphilise kanzima. Njalo ekuseni kwakumele avuke aphekele umndeni wonke idokwe, ashanele ibala bese ebeka izimbiza aphekele umndeni wonke omkhulukazi olinganiselwa emalungeni angama - Bayothi baqeda ngokudla balahle laphaya izitsha, naye useyoziqoqa azigeze bese eqala ebeka izimbiza zakusihlwa.

Kwahamba izinsuku bamfaka ensimini le enkulukazi. Kwakumele avuke ngovivi ayolima lize liyozilahla kunina engakaze akuthi mbibi ukudla. Uma engasizwanga omakhelwane abalima duze naye ibhandi lendlala wayelibamba kuze kulamule khona ukushona kwelanga. Ngolunye usuku ebelethe mina emhlane eqhubeka elima elangeni elalikhipha umkhovu etsheni; umama wafikelwa yisiyezi kwazise indlala yayisho.

Kwabamnyama amehlo kuye waphelelwa ngamandla kwawa igeja weza ngomhlane kunetshe elalilikhulu emuva kwakhe. Njengomama ecabangela ingane yakhe esemhlane wasebenzisa amandla okugcina waphenduka evikela mina waye wayoshaya ngengalo phezu kwetshe wanyela. Wazama ezihudula wayolala ngaphansi kwesihlahla esabuyisa amnadla.

Emva kwemizuzu bafika abomndeni bahlwitha ingane ezandleni zakhe bamfaka uswazi yena bethi akabuyele egejeni ayeke ubuvila. Ngenxa yamandla ayesemphelele wabekezela ezigoqile izinduku zingena umzimba wonke evikele ikhanda kuphela baze bamyeka bemshiya khona lapho elele.

Ukuvuka kwakhe kwasekuhwalele wabuyela emzini lapho wathola udadewethu engimlamayo ekhala ebika ukugula. Umama wamgeza udade wethu wambeletha efuna ukumphuthumisa esibhedlela kodwa bala abasemzini bathi ingane ayilubhadi lapho, yena akakhulume iqiniso ukuthi iguliswa yini ingane bembiza ngomthakathi.

Ubusuku bonke akalalanga umama ethandazana udade wethu eqandula izinhlungu ngenxa yezinhlungu; kwathi kusa ekuseni bamkhomba ensimini eshiya intombazanyana yakhe igula. Ngezikhathi zantambama kwala wabuyela ekhaya eyobheka udadewethu lapho amthola khona ekweqe amehlo kusengathi nokuphefumula sekunzima.

Wazama ukweqa naye eya esibhdlela kodwa bambamba bamphuca intombazanyane yakhe, bamngenela ngezinswazi bayomvalela endlini. Sebelele ebusuku wakhahlela isicabha savuleka wathathela ngejubane eqonde esibhedlela lapho wafike wacela khona ukusebenzisa ucingo; ngenhlanhla bavuma waseshayela ubaba eMpangeni emchazela ngakho konke okwenzekayo.Pho-ke ngibhejiwe lamhla njalo akujiki. Phela uDube yiyo indoda yami yomtshado,Konke kwaqala kahle phakathi kwami naye, sinikana mihla ngemihla kungekho loba ngeli'Nye nje ilanga ayengangenelisi ngalo.

Kwabuye kwajika nje ngoba esebukhonze kweqa utshwala, kukanti uqilibezelwa yilezi zishimani oGolide loMpilo. Bandla, ngafa mina kamama ngendlala yocansi. Indoda bengingasayazi, phela ubefika lapha endlini phakathi kwamabili, eziqhubela imbuzi zakhe ubab'uDube abuye avele azilahlele embhedeni, edakwe engazi lokuzikhulula intambo yesicathulo,ngimkhumula mina njalo nje, ehlule ngisho umthondo wakhe sengiwubambile ngithi ngizama ukuwuvusa, Uvele ubhocobale nje kuhle okwesokisi.

Kwesinye isikhathi uQine kuhle okwemvubu yokushaya amahhashi kodwa masengithi "Ehe! Fenda Baba! Empeleni mina ngiyafa yindlala yomthondo.

Bese ngizame zonke indlela zokumncenga abone ukuba usadingeka empilweni yami, kodwa ke "ukuphi umuzi kungekho cansi? Ngazama lakwamanye amakhosikazi bathi kimi "Ntombi, qina ngomthandazo, lakanye ashintshana amakhosikazi asecaweni ngalo lonke olwesithathu usuku, ngiquqe ngamadolo ngithandaze kuze kungen'umoya ngasentubeni, yona ingubhane phela ngizama ukumphendula umkami alilandele laye izwi lenkosi kodwa kwala.

Lafika elinye lamakhosikazi esithandaza sonke, lathi kimi "kunganjani siphume laph'ekhaya siyothandazela ngaleee! Lakanye ngavuma ngoba ngithi "mhlawumbe izongena imithandazo ajike uDube awujikijele njengezolo umthondo ngiwuzwe ugudla egolweni lami sengimanzi nte! Wona womile okokhuni. Ngalobobusuku bengibuya esiguqweni ngithandazela yona lenkinga yomthondo womkami kanti lakhona ukuvele emuke ikhaya abhekane lalab'abafokazana oMpilo loGolide kanti zona zidume ngobushimane obungathi lokuthi shi!

Phela ngasengifikelwa langumqondo wokumkhiyela phandle uma eqoqoda phakathi kwamabili, ngoba engiphazamisa ubuthongo bami bona bungiloloza ngamaphutshana amnandi kanti alensalela zemizwa ngoba ngizumeke ngiyihlikiniza indumba yami ngomunwe yona ebeseyidumbile ngomnqantsho, Ngizwe ngidineka itshona inhliziyo yami ngoba nje engeke anginike lomthondo wakhe obungidla ngikhohlwe sibi sesibongo sami.

Kodwa lamhla nguye loDube osebuya afe yibuthongo eceleni kwami impandla ilokhu ijuluka utshwala bezandla obenziwa ngomama, Uhone Umthondo wakhe lawo uzitebelezele nje lenyoka ebulewe likati ibengcono. Phela loba bengingathi ngibuya ngaphezulu ngizixhumela engquzeni lomthondo,uvele utebezele ungangeni lakungena nje ngisho khona ukuwuthinta umsunu wami wona sewuconsa amanzana ngenxa yomnqantsho.

Seku phakathi kwamabili, ngoba ngangikhathele ngokuthandaza ngaze ngafa wazingenela eqhuba umhlambi wakhe wembuzi ngingamuzwa. Lize iphupho elimnandi, '''Hhhhhhhhmmmmmmm, "UDube uyangibhebha, Kumnandi ngahayiza okwamagama.

Izinkumbulo zaseNanda – Florence Fikile Luvuno

Ngiphefumulele phezulu. Ayi bo angisanqantshanga khona,Sengiqabukile ebuthongweni.Umama wami usomabhizinisi, une Supermarket engasukumi phansi.

Sikhule sihlala sobabili. Bahlukana kudala nobaba, ngisafunda e High school. Umama isitolo lesi asishiyelwa umkhulu. Kwathi ngoba uhlakaniphile futhi ufundile, wakwazi ukusikhulisa kakhulu. Ukukubeka nje esithombeni. Umama akabuzi. Angithukanga ke uma engitshela ngo muntu wakhe u Mkhize, mina engimbiza ngokuthi uMavovo. Wathi uzohlala khona ekhaya. Akungihluphanga ke ngoba wangithengela i townhouse yami duze ne nyuvesi lapho ngenza khona unyaka wami wokuqala.

Ekhaya ngiya ngokuvakasha. Ngimuhle, ngime kahle, ngiyindoni yamanzi.

Gremlin drop edge

Abafana laba abangihalelayo eNyuvesi bathi ngingu mapakisha, qede bathi ngi portable. Nokho angidudule kakhulu. Ngiziphethe kahle, futhi angifuni ukudumaza umama. Umthondo awukaze usondele la kimi. Kodwa ngiyasola ontanga bami bayangisaba, ngoba bahambela kude.

Abanye bathi kwenziwa ukuthi ngizimele, ababaningi abantu abamnyama abanama townhouse nezimoto beqala nje evarsity. Ngabamba uMavovo engithe njo ngelinye ilanga. Ngangisekhishini estofini. Usofa ayehleli kuwo, wayengibona.

Kanti lapho kuhleli umama khona, wayengangiboni. Esikhundleni sokuthi nginyanye, ngavele ngaphenduka, ngamphakamisela isiketi, ngaveza isibunu esine G-string, ngamshayela itsipa-tsipa, ngasipansa ngaqhubeka nokupheka. Ngambona ehlala ngokukhululeka, evula imilenze, ngiyabona kwakuqala ukufukuzela laphaya phansi kwe jean.

Kennametal 3d models

Uma ungakafaki i full panty emhlophe, uyadlala nje. Ngaqhubeka nganaka ibhodwe lami, ngalibala wuye. Kodwa izenzo zazingalibele. Ngoba ngangihamba sexy, ngiloku ngizimpintsha mangivela ngakuye. Ngokuhamba kwesikhathi, ngayizwa ukuthi ingquza yami isimanzi, ifuna ukubhejwa. Ngacasha, ngazifaka isandla phansi kwamathanga, ngezwa ukuthi ikuku yami iyageleza.


Kira

thoughts on “Ngabhejwa ekhaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top